Эрхэм зорилго

Үнэдсний биеийн тамирын дээд сургуулийн эрхэм зорилго нь дэлхийн спортын чиг хандлага, нийгмийн шинэ харилцааны үеийн боловсрол, биеийн тамир, спорт, эрүүл мэндийн хэрэгцээнд нийцсэн хөрвөх чадвартай мэргэжилтэн бэлтгэх таатай орчин бүрдүүлж нийгэмд үйлчлэхэд оршино.