2023-2024 оны хичээлийн жилийн намрын улиралд “Буцалтгүй тусламж”-аар суралцах хүсэлт гаргаж буй оюутнуудын анхааралд:

2023-2024 оны хичээлийн жилийн намрын улиралд “Буцалтгүй тусламж”-аар суралцах хүсэлт гаргаж буй оюутнуудын анхааралд:

1. Бүтэн өнчин суралцагч:
-Өргөдөл 
-Төрсний гэрчилгээ 
-Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын батламж 
-Суралцагчийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар 
-Баг, сум /хороо, дүүрэг/-ын засаг даргын буцалтгүй тусламжийн заалтаар тодорхойлсон дэмжих тодорхойлолт 
-Дээд боловсролын мэдээллийн системд бүртгэлтэй байх 
-Сургуулийн голч дүнг тусгасан тодорхойлолт 
-Бүтэн өнчин суралцагчийн хувьд эцэг, эхийн нас барсныг гэрчлэх бичиг баримт 
2. Бакалавр, магистр, докторын хөтөлбөрийн хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагч: 
-Өргөдөл 
-Төрсний гэрчилгээ 
-Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын батламж 
-Дээд боловсролын мэдээллийн системд бүртгэлтэй байх 
-Сургуулийн голч дүнг тусгасан тодорхойлолт 
-Суралцагчийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар 
-Баг, сум /хороо, дүүрэг/-ын засаг даргын буцалтгүй тусламжийн заалтаар тодорхойлсон дэмжих тодорхойлолт 
-Суралцагч өөрөө хөгжлийн бэрхшээлтэй бол хувь тогтоосон акт /50%/ 

3. Эцэг, эх нь хоёулаа хөгжлийн бэрхшээлтэй бакалаврын хөтөлбөрийн нэг суралцагч:
-Өргөдөл 
-Төрсний гэрчилгээ 
-Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын батламж 
-Дээд боловсролын мэдээллийн системд бүртгэлтэй байх 
-Сургуулийн голч дүнг тусгасан тодорхойлолт 
-Эцэг эх, асран хамгаалагчийн болон суралцагчийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар 
-Баг, сум /хороо, дүүрэг/-ын засаг даргын буцалтгүй тусламжийн заалтаар тодорхойлсон дэмжих тодорхойлолт 
-Эцэг, эх нь хоёулаа хөгжлийн бэрхшээлтэй бол эцэг, эхийн хувь тогтоосон акт /70%/ 
4.  Хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсан гишүүнтэй өрхийн бакалаврын хөтөлбөрийн нэг суралцагч: 
-Өргөдөл 
-Суралцагчийн болон хөдөлмөрийн чадвар алдсан ах эгч, дүүгийн төрсний гэрчилгээ 
-Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын батламж 
-Дээд боловсролын мэдээллийн системд бүртгэлтэй байх 
-Сургуулийн голч дүнг тусгасан тодорхойлолт 
-Эцэг эх, асран хамгаалагч, хөдөлмөрийн чадвар алдсан гишүүний болон суралцагчийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар 
-Баг, сум /хороо, дүүрэг/-ын засаг даргын буцалтгүй тусламжийн заалтаар тодорхойлсон дэмжих тодорхойлолт 
-Хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсан өрхийн гишүүнтэй бол хөдөлмөрийн чадвараа алдсан гишүүний  хувь тогтоосон акт /70%/ 

5. Нэг өрхийн 3 болон түүнээс дээш хүүхэд дээд боловсролын сургалтын байгууллагад бакалаврын зэргийн боловсрол эзэмшихээр зэрэг суралцаж байгаа тохиолдолд 1 хүүхдийн:
-Өргөдөл 
-Тухайн өрхөөс бакалаврын зэргээр суралцаж буй суралцагчдын төрсний гэрчилгээ 
-Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын батламж 
-Дээд боловсролын мэдээллийн системд бүртгэлтэй байх 
-Сургуулийн голч дүнг тусгасан тодорхойлолт 
-Эцэг эх, асран хамгаалагч, тухайн өрхөөс бакалаврын зэргээр суралцаж буй суралцагчдын иргэний үнэмлэхийн хуулбар 
-Баг, сум /хороо, дүүрэг/-ын засаг даргын буцалтгүй тусламжийн заалтаар тодорхойлсон дэмжих тодорхойлолт 
-3 ба түүнээс дээш хүүхэд нь зэрэг суралцаж байгааг нотлох сургуулийн тодорхойлолт 
6. Цаатан өрхийн бакалаврын хөтөлбөрт суралцагч:
-Өргөдөл 
-Суралцагчийн төрсний гэрчилгээ 
-Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын батламж 
-Дээд боловсролын мэдээллийн системд бүртгэлтэй байх 
-Сургуулийн голч дүнг тусгасан тодорхойлолт 
-Эцэг эх, асран хамгаалагч, суралцагчийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар 
-Баг, сум /хороо, дүүрэг/-ын засаг даргын цаа маллан амьдарч буйг тодорхойлсон дэмжих тодорхойлолт 
-Цаатан тэтгэмжийн дэвтрийн хуулбар